Coaching dla firm

Organizacje w dobie nieustannych przemian dążą do jak najefektywniejszego dopasowania ludzi do zmieniających się wyzwań, a co za tym idzie, struktur biznesowych. Dla pracowników oznacza to konieczność ciągłego nabywania nowych umiejętności i aktywnego poszukiwania sposobów rozwijania swojego potencjału. Indywidualny coaching pomaga w najlepszym dopasowaniu pracownika do wyzwań, przed którymi stoi firma.

Proponujemy usługi coachingowe skierowane do różnych grup w ramach firmy:

 • Coaching zawodowy (Career Coaching) - dla kluczowych pracowników firmy oraz przedstawicieli kadry menedżerskiej potrzebujących ukierunkowania zawodowego
 • Coaching przywódczy (Leadership Coaching) - dla nowoawansowanych menedżerów, szczególnie utalentowanych pracowników (high potentials), menedżerów niższego i średniego szczebla potrzebujacych rozwijać swoje kompetencje przywódcze
 • Executive Coaching - dla przedstawicieli zarządów oraz wyższej kadry kierowniczej
 • Coaching wdrożeniowy - dla uczestników szkoleń. Jako integralny element procesu szkoleniowego pomaga w utrwaleniu nabytych treści i we wprowadzeniu koniecznych zmian w nawykach w środowisku pracy i poza nim.
 • Coaching zespołów - dla grup pracowniczych i projektowych

 

Coaching zawodowy (inaczej Career Coaching) dla firm

Coaching zawodowy pomocny jest szczególnie w sytuacji:

 • znudzenia/znużenia obowiązkami – dotyczy to szczególnie pracowników z długim stażem pracy
 • braku pomysłu ze strony firmy na dalszy rozwój pracownika
 • spadku zaangażowania
 • stale powracających problemów zdrowotnych, które mogą być sygnałem wypalenia zawodowego

 

Indywidualny coaching zawodowy może obejmować:

 • pomoc w odkryciu i najlepszym wykorzystaniu talentów pracownika w ramach organizacji lub podjęcia nowej roli zawodowej w nowym miejscu (w zależności od zdefiniowanego celu)
 • profil naturalnych preferencji psychologicznych MBTI (możliwe wykorzystanie także innych narzędzi psychometrycznych tj: Facet5, Career Direct, Insightful Profiler)
 • rozpoznanie kluczowych czynników motywujących pracownika do wydajnej pracy i ponadprzeciętnych wyników
 • pomoc w określeniu indywidualnych wartości oraz  rozpoznaniu misji życiowej, które są fundamentem poczucia spełnienia i satysfakcji z pracy
 • przeciwdziałanie negatywnym skutkom wypalenia zawodowego
 • wsparcie w zaplanowaniu kolejnego etapu w karierze
 • wzmacnianie umiejętności zarządzania własną karierą, budowania sieci networkingowej, itd.

 

Coaching menedżerski (Leadership Coaching)

Silni przywódcy inspirują swoje zespoły do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów i jak najlepszego wykorzystywania swojego potencjału. Słabi przywódcy są przyczyną spadku zaangażowania i morale w zespołach, a także absencji i rotacji w firmie. Przywództwo to zdolność realizowania zadań poprzez delegowanie ich innym ludziom i jest umiejętnością, której można się uczyć.

Indywidualny coaching menedżerski – korzyści:

 • poprawa indywidualnych wyników pracy
 • poprawa komunikacji i produktywności w ramach zespołu
 • budowanie zaangażowania w zespole
 • zwiększanie efektywności i wydajności pracy
 • sposób na zatrzymanie w firmie szczególnie utalentowanych pracowników (high potentials)

 

Coaching menedżerski może obejmować:

 • pomoc w odkrywaniu indywidualnych wartości, motywatorów, talentów oraz preferowanych zachowań w roli menedżerskiej
 • wykorzystanie narzędzi diagnostycznych (MBTI Step 1 lub Step 2, Facet 5, Insightful Profiler) pomagających w rozpoznaniu silnych stron i potencjalnych barier w rozwoju, a co za tym pozwalających na zaplanowanie ścieżki rozwoju zawodowego
 • plan coachingowy dopasowany do potrzeb osoby biorącej udział w coachingu, zawierające cele SMART, mierzalne wskaźniki i działania do wykonania
 • regularne spotkania oraz zadania do realizacji pomiędzy spotkaniami

Newsletter