Empowerment definicja

Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat koncepcji empowerment, co to określenie oznacza w języku polskim, definicja - na czym polega empowerment, jakie są korzyści oraz efekty wynikające ze stosowania empowermentu, z perspektywy pracownika i kierownictwa oraz najważniejsze teksty źródłowe.

Empowerment (ang. empałerment) co znaczy po polsku?

Określenia w języku polskim nie w pełni oddają znaczenie tego terminu:

 • upełnomocnienie (tłum. książki Kena Blancharda),
 • upełnomocnianie lub przydawanie władzy (wikipedia),
 • uprawomocnienie (encyklopedia zarządzania mfiles),
 • upodmiotowienie,
 • umacnianie, wzmacnianie,
 • dzielenie się władzą.

Empowerment definicja

 

Empowerment w zarządzaniu to proces zachęcania pracowników do angażowania się w podejmowanie decyzji dotyczących organizacji i brania odpowiedzialności za swoje działania, w taki sposób, aby podchodzili do swoich zadań jak właściciele firmy.

Jest to jedna z koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, podstawa przywództwa służebnego (servant leadership), której autorem jest Robert K. Greenleaf, a kluczowym propagatorem - Ken Blanchard, autor książki "Empowerment. Odkryj ukrytą moc Twoich pracowników". Więcej o książce Blancharda i koncepcji empowerment w zarządzaniu.

Co daje empowerment?

Efekty empowermentu u pracowników to:

 • zaangażowanie w pracę,
 • identyfikacja z firmą,
 • poczucie przynależności do zespołu,
 • satysfakcja z pracy,
 • zwiększenie wydajności,
 • większa świadomość kosztów
 • lepsze relacje w zespole,
 • zwiększenie motywacji wewnętrznej.

Na czym polega istota empowermentu?

Empowerment z perspektywy pracownika oznacza:

 • poczucie wpływu na decyzje i efekty podejmowanych działań (impact)
 • przeświadczenie o własnej skuteczności i posiadanych kompetencjach potrzebnych do wykonania zadania (self-efficacy)
 • poczucie samostanowienia, wpływ na podejmowanie i realizowanie działań (self-determination)
 • przekonanie o wartości i sensie wykonywanej pracy (meaning)
 • zaufanie do kierownictwa i sposobu zarządzania firmą

Empowerment z perspektywy kierownictwa oznacza:

 • Dzielenie się informacjami potrzebnymi do podejmowania decyzji
 • Dążenie do odkrywania potencjału tkwiącego w pracownikach
 • Uczenie podwładnych samodzielności
 • Troska o pełne uczestnictwo pracowników w zarządzaniu firmą i podejmowaniu decyzji
 • Dzielenie się władzą, autorytetem i w ten sposób zwiększanie wewnętrznej siły u pracowników

W opinii badaczy zajmujących się tym zagadnieniem, podstawowym celem empowermentu jest poprawa jakości działania organizacji poprzez wzmocnienie i usamodzielnienie pracowników.

Empowerment jest z definicji powiązany ściśle z motywowaniem pracowników, zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym, a także z rozwojem pracowników, doskonaleniem ich kompetencji i umiejętności oraz budowaniem zaangażowania.

Empowerment nie ogranicza się tylko do delegowania uprawnień czy partycypacji. To działanie duże szersze. J.A. Conger i R.N. Kanungo z uniwersytetu McGill zdefiniowali empowerment jako konstrukt motywacyjny, polegający na tworzeniu warunków służących wzmacnianiu motywacji do realizacji zadań poprzez zwiększanie poczucia własnej skuteczności wśród członków organizacji. Empowerment to wzmacnianie wewnętrznej siły i skuteczności wśród pracowników poprzez identyfikowanie czynników prowadzących do przekonań o bezsilności, i ich usuwanie drogą formalnych praktyk organizacyjnych (np. systemy motywacyjne oparte o kompetencje, systemy informacji zwrotnej o wynikach pracy, stawianie adekwatnych i realistycznych celów, jasne określenie zakresów obowiązków), jak również poprzez nieformalne przekazywanie wzmacniającej informacji zwrotnej (Conger, 1988).

Inne koncepcje zarządzania np. Total Quality Management, reengineering, zarządzanie wiedzą, organizacja ucząca się także bazują na empowermentcie (upodmiotowieniu) pracowników.

Wykorzystane źródła:

https://mfiles.pl/pl/index.php/Empowerment

https://pl.wikipedia.org/wiki/Empowerment_(zarządzanie)

Conger J.A., Kanungo R.N. (1988) The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. Academy of Management Review, 13, 471-482.

Blanchard, K., Carlos J., Randolph A. (2012) Empowerment. Odkryj ukrytą moc Twoich pracowników. Helion OnePress, Gliwice.

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

Społeczność:

Newsletter