Empowerment definicja

Empowerment (ang. empałerment) co znaczy po polsku?

Określenia w języku polskim nie w pełni oddają znaczenie tego terminu:

 • upełnomocnianie lub przydawanie władzy (wikipedia),
 • uprawomocnienie (encyklopedia zarządzania mfiles),
 • upełnomocnienie (tłum. książki Kena Blancharda),
 • upodmiotowienie,
 • umacnianie, wzmacnianie,
 • dzielenie się władzą.

Empowerment – jaka jest definicja?

Empowerment w zarządzaniu to proces zachęcania pracowników do angażowania się w podejmowanie decyzji dotyczących organizacji i brania odpowiedzialności za swoje działania, w taki sposób, aby podchodzili do swoich zadań jak właściciele firmy.

Jest to jedna z koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, podstawa przywództwa służebnego (servant leadership), której autorem jest Robert K. Greenleaf, a kluczowym propagatorem - Ken Blanchard.  

Empowerment definicja

Co daje empowerment?

Efekty empowermentu u pracowników to:

 • zaangażowanie w pracę,
 • identyfikacja z firmą,
 • poczucie przynależności do zespołu,
 • satysfakcja z pracy,
 • zwiększenie wydajności,
 • większa świadomość kosztów
 • lepsze relacje w zespole,
 • zwiększenie motywacji wewnętrznej.

Na czym polega istota empowermentu?

Empowerment z perspektywy pracownika oznacza:

 • poczucie wpływu na decyzje i efekty podejmowanych działań (impact)
 • przeświadczenie o własnej skuteczności i posiadanych kompetencjach potrzebnych do wykonania zadania (self-efficacy)
 • poczucie samostanowienia, wpływ na podejmowanie i realizowanie działań (self-determination)
 • przekonanie o wartości i sensie wykonywanej pracy (meaning)
 • zaufanie do kierownictwa i sposobu zarządzania firmą

Empowerment z perspektywy kierownictwa oznacza:

 • Dzielenie się informacjami potrzebnymi do podejmowania decyzji
 • Dążenie do odkrywania potencjału tkwiącego w pracownikach
 • Uczenie podwładnych samodzielności
 • Troska o pełne uczestnictwo pracowników w zarządzaniu firmą i podejmowaniu decyzji
 • Dzielenie się władzą, autorytetem i w ten sposób zwiększanie wewnętrznej siły u pracowników

W opinii badaczy zajmujących się tym zagadnieniem, podstawowym celem empowermentu jest poprawa jakości działania organizacji poprzez wzmocnienie i usamodzielnienie pracowników.

Empowerment jest z definicji powiązany ściśle z motywowaniem pracowników, zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym, a także z rozwojem pracowników, doskonaleniem ich kompetencji i umiejętności oraz budowaniem zaangażowania.

Empowerment nie ogranicza się tylko do delegowania uprawnień czy partycypacji. To działanie duże szersze. J.A. Conger i R.N. Kanungo z uniwersytetu McGill zdefiniowali empowerment jako konstrukt motywacyjny, polegający na tworzeniu warunków służących wzmacnianiu motywacji do realizacji zadań i przez to zwiększaniu poczucia własnej skuteczności wśród członków organizacji. Empowerment to identyfikowanie i usuwanie barier, w sposób formalny, jak i nieformalny, we wzmacnianiu wewnętrznej siły przez pracowników (Conger, 1988).

Inne koncepcje zarządzania np. Total Quality Management, reengineering, zarządzanie wiedzą, organizacja ucząca się także bazują na upodmiotowieniu pracowników.

Wykorzystane źródła:

https://mfiles.pl/pl/index.php/Empowerment

https://pl.wikipedia.org/wiki/Empowerment_(zarządzanie)

Conger J.A., Kanungo R.N. (1988) The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. Academy of Management Review, 13, 471-482.

Blanchard, K., Carlos J., Randolph A. (2012) Empowerment. Odkryj ukrytą moc Twoich pracowników. Helion OnePress, Gliwice.

Justyna Ciećwierz

Justyna Ciećwierz, psycholog organizacji, coach rozwoju zawodowego, konsultant i trener.

Społeczność:

Newsletter